Journal of Information Technologies in Education : ITE = Zbirnyk Naukovyk prac' "Informacijni Technolohiï v Osviti" : ITO = Sbornik naučnych trudov "Informacionnye Technologii v Obrazovanii" : ITO

Medientyp: Zeitschrift, E-Journal
Umfang: Online-Ressource
Kein Bild verfügbar
Gespeichert in: