Review: Trois opéras de Richard Wagner considérés de leur point de vue musical et poétique

Verfasser / Komponist: Gut, Serge
Medientyp: E-Article
veröffentlicht: Société Française de Musicologie
Kein Bild verfügbar
Gespeichert in:

Weitere Links