Air de l'opéra "Armide", musique de Gluck

Titre uniforme : Gluck, Christoph Willibald von (1714-1787). Compositeur. [Armide. GluckWV 1.47] Ausführliche Beschreibung

Verfasser / Komponist: Gluck, Christoph Willibald von
Medientyp: Noten
veröffentlicht: (Paris), 1881
Umfang: In-fol.
Kein Bild verfügbar
Gespeichert in: